• پارسی (Persian)

distribution networks

 • Despite the great importance of the distribution sector in the production chain to electricity consumption, especially since distribution is responsible for delivering electrical energy to consumers, unfortunately the effects of engineering activities in the field of distribution are less visible.

  Since its establishment, Gharb Niroo Consulting Engineers Company has had a special focus on providing engineering services to the distribution sector of the electricity industry and has carried out numerous projects in various fields of work in this sector. Outlines of services are:

  Prepare a comprehensive distribution plan Load forecast Load distribution and short circuit Load distribution and short circuit GIS collection of network information based on GIS systems reduction of casualties Investigation of consumption patterns with the aim of increasing the load factor Optimal placement of posts Capacitor Comprehensive lighting studies Optimization of street lighting Preparation and development of standards required by distribution networks
 • Project information

  Row Project Title Employer Start date End date
  1 کنترل و بازرسی تجهیزات روشنایی معابر سازمان بهره برداری انرژی ایران (سابا) 1389 1390
  2 کنترل پروژه و نظارت مستمر برقرسانی به روستاهای اندیکا ولالی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 1389 1390
  3 نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه های شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد 1389 1390
  4 نظارت بر نصب و تعویض و قرائت کنتور شرکت توزیع نیروی برق استان یزد 1389 1390
  5 عملیات نظارت برنصب وتست انشعابات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 1389 1390
  6 خدمات کنترل پروژه و نظارت روستاهای اندیکا و لالی (طرح برکت ) شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 1389 1390
  7 نظارت عالیه براصلاح سیستم های روشنایی معابر اجرا شده توسط شرکت های توزیع سازمان بهره برداری انرژی ایران (سابا) 1389 1390
  8 خدمات مشاوره پروژه افزایش دیماند برق و ضرفیت سنترال برق و بهینه سازی تجهیزات برق فشار قوی موجود مجتمع دخانیات تهران

  شرکت دخانیات تهران
  1387 1389
  9 نظارت کارگاهی (مقیم)،بهره برداری،اصلاح و بهینه سازی (شهری و روستایی )،روشنایی معابر و کاهش تلفات در حوزه عملیات شرکت توزیع نیروی برق اهواز شرکت توزیع نیروی برق اهواز 1388 1389
  10 خدمات نظارت بر ساخت ، خرید و کنترل  کمی و کیفی تجهیزات ،اجرای پروژه و طرح ها براساس استانداردهای وزارت نیرو و نظارت و کنترل قرارداد ها و تائید صورت وضعیت ها و دوران ضمانت پیمانکاران به منظور اصلاح شبکه توزیع داخلی نظارت بر احداث نیروگاه مجتمع دخانیات تهران مجتمع دخانیات تهران 1388 1389
  11 مشاوره کاهش تلفات روشنایی معابر در مناطق ملارد شهریار و شهر قدس شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران 1388 1389
  12 طراحی خطوط شبکه و پست های هوایی و زمینی برقرسانی به روستاهای مسجد سلیمان ،اندیکا و لالی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 1388 1389
  13 جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی (سیستم اطلاعات جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 1388 1389
  14 جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی (سیستم اطلاعات جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 1388 1389
  15 طراحی و تهیه طرح های عمرانی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 1388 1389
  16 طراحی و نظارت شبکه های برق فشار متوسط شرکت جهاد نصر کوثر 1389 1389
  17 نظارت بر پروژه های سرمایه ای شرکت توزیع نیروی شمال غرب تهران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1387 1388
  18 نظارت بر اجرای پروژه های توزیع منطقه شمالی خوزستان شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 1387 1388
  19 نظارت بر شبکه وتاسیسات شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران ( منطقه ب ) شرکت توزیع نیروی برق نواحی تهران 1387 1388
  20 نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای توزیع در استان قم شرکت توزیع نیروی برق قم 1388 1388
  21 پیاده سازی مکانیزاسیون در شبکه های توزیع شامل : برداشت اطلاعات توصیفی و مکانی، ورود اطلاعات توصیفی و مکانی در سیستم های نرم افزار مربوطه و به روز نگهداری اطلاعات، کلیه تجهیزات شبکه شهریار و ملارد شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران 1386 1387
  22 انجام خدمات مهندسی نظارت بر پروژه های توزیع-بهره برداری و خدمات مشترکین و کنترل طراحی شبکه های توزیع نیروی برق در استان کردستان شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 1386 1387
  23 نظارت بر اجرای عملیات بهره برداری از شبکه توزیع شمال غرب شرکت برق منطقه ای تهران 1384 1386
  24 نظارت بر اجرای عملیات بهره برداری از شبکه توزیع شمال غرب شرکت برق منطقه ای تهران 1385 1386
  25 نظارت بر اجرای پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و بهره برداری استان چهارمحال بختیاری شرکت برق منطقه ای اصفهان 1385 1386
  26 انجام خدمات مهندسی نظارت بر پروژه های توزیع، بهره برداری و خدمات مشترکین و کنترل طراحی شبکه های توزیع نیروی برق در استان کردستان شرکت برق منطقه ای غرب 1385 1386
  27 نظارت براجرای پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر در حوزه شمالی شرکت توزیع برق خوزستان شرکت برق منطقه ای خوزستان 1385 1386
  28 پیاده سازی مکانیزاسیون در شبکه های توزیع و برداشت اطلاعات توصیفی و مکانی در منطقه برق قدس شرکت توزیع نیروی برق شمال غرب استان تهران 1385 1386
  29 نظارت براجرای پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر وبهره برداری و همیاری در استان چهارمحال بختیاری شرکت برق منطقه ای اصفهان 1386 1386
  30 طراحی شبکه توزیع، پست های توزیع، روشنایی معابر، انشعابات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 1386 1386
  31 مکانیزاسیون شبکه های توزیع در مناطق فارابی و فردوسی شرکت توزیع نیروی برق مرکز استان تهران 1386 1386
  32 نظارت براجرای پروژه های مربوط به توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر شبکه های توزیع در استان چهارمحال بختیاری شرکت برق منطقه ای اصفهان 1386 1386
  33 نظارت بر اجرای پروژه های شبکه توزیع در محدوده استان چهارمحال بختیاری شرکت برق منطقه ای اصفهان 1386 1386
  34 خدمات مهندسی نظارت بر پروژه های توزیع و کنترل طراحی شبکه های توزیع برق در استان کردستان شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 1386 1386
  35 نظارت براجرای پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر در حوزه شمالی شرکت توزیع برق خوزستان شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 1386 1386
  36 نظارت براجرای پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر و بهره برداری استان چهارمحال بختیاری شرکت توزیع چهار محال بختیاری 1386 1386
  37 پشتیبانی و ارتقاء نرم افزار Giscom شرکت توزیع نیروی برق شمال شرق استان تهران 1384 1385
  38 نظارت بر پروژه های توزیع، بهره برداری و خدمات مشترکین استان کرمانشاه شرکت برق منطقه ای غرب 1384 1385
  39 نظارت براجرای پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر و بهره برداری استان چهارمحال بختیاری شرکت برق منطقه ای اصفهان 1384 1385
  40 طراحی شبکه توزیع برق شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشگاه آزاد واحد ساوه 1385 1385
  41 نظارت بر پروژه های توزیع استان کرمانشاه شرکت برق منطقه ای غرب 1383 1384
  42 نظارت بر توسعه و احداث ، بهینه سازی شبکه توزیع و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق شمال شرق تهران شرکت برق منطقه ای تهران 1383 1384
  43 نظارت بر کارهای فنی و مهندسی قراردادهای شرکت توزیع استان همدان شرکت برق منطقه ای باختر 1383 1384
  44 تهیه طرح کاهش تلفات و سازماندهی یک منطقه پایلوت از شبکه توزیع شهرستان کرمانشاه شرکت برق منطقه ای غرب 1383 1384
  45 خدمات مشاوره فنی ومهندسی طراحی و براورد هزینه احداث خط و پست63/20 کلوولت شبکه توزیع فشار متوسط 20 کیلوولت هوایی به زمینی پستهای زمینی و شبکه فشار ضعیف منطقه ازاد چابهار منطقه آزاد تجاری چابهار 1399

  46 نظارت فنی وکمی بر اجرای پروژ های توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر و برق رسانی روستایی و مانور فیدرها نصب انشعابات دیماندی شرکت توزیع یزد 1399

  47 نظارت فنی وکمی بر اجرای پروژ های توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر و برق رسانی روستایی و مانور فیدرها نصب انشعابات دیماندی شرکت توزیع یزد 1398 1399
  48 نظارت بر عملکرد فعالیتهای سرمایه گذاری توزیع شرکت توزیع اردبیل 1397 1398
  49 نظارت بر پروژه هاي توزيع استان كرمانشاه قرارداد شماره 831450008 شرکت برق منطقه ای غرب 1383 1384
  50 نظارت بر كارهاي فني و مهندسي قراردادهاي شركت توزيع استان همدان قرارداد شماره 44/83/م-10/غ

  شرکت برق منطقه ای باختر 1383 1384
  51 نظارت بر توسعه و احداث، بهينه سازي شبکه توزیع و بهره برداري شرکت توزیع نیروی برق شمالشرق تهران قرارداد شماره 285/303/83 شرکت برق منطقه ای تهران 1383 1384
  52 نظارت بر توسعه و احداث، بهينه سازي شبکه توزیع و بهره برداري شرکت توزیع نیروی برق شمالشرق تهران قرارداد شماره 83/303/285 شرکت برق منطقه ای تهران 1383 1384
  53 نظارت بر پروژه هاي توزيع بهره برداري و خدمات مشتركين استان كرمانشاه قرارداد شماره 841450019 شرکت برق منطقه ای غرب 1384 1385
  54 طراحي شبكه توزيع برق شهرك دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه دانشگاه آزاد واحد ساوه 1385 1385
  55 نظارت مستمر بر قراردادهاي بهره برداري و مشتركين توزيع اهواز  قرارداد شماره 83036047 شركت برق منطقه اي خوزستان 1384 1385
  56 طراحي پروژه هاي شبكه توزيع ، پستهاي توزيع ، روشنايي معابر ، انشعابات مشتركين شركت توزيع برق شهرستان اصفهان 1386 1386
  57 نظارت بر حسن اجراي بهره برداري توزيع نيروي برق غرب استان تهران شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران 1386 1386
  58 نظارت بر اجراي پروژه هاي توسعه و احداث ، احداث و بهينه ، روشنايي معابر وبهره برداري استان چهارمحال و بختياري شركت توزیع  چهارمحال و بختیاری 1386 1386
  59 نظارت بر اجراي پروژه مربوط به قراردادهاي توسعه و احداث ، اصلاح و بهينه سازي و روشنايي معابر در حوزه شمالي شركت توزيع برق خوزستان شركت توزیع  نیروی برق خوزستان 1386 1386
  60 نظارت بر اجرای پروژه های توسع احداث اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و بهره برداری و همیاری در استان چهارمحال و بختیاری قرارداد شماره 86/5003/053 شركت برق منطقه اي اصفهان 1386 1386
  61 نظارت بر اجراي پروژه هاي توسعه و احداث ، احداث و بهينه ، روشنايي معابر و بهره برداري استان چهارمحال و بختياري شركت برق منطقه اي اصفهان 1385 1386
  62 انجام خدمات مهندسي نظارت بر پروژه هاي توزيع ، بهره برداري و خدمات مشتركين و كنترل طراحي شبكه هاي توزيع نيروي برق در استان كردستان شركت برق منطقه اي غرب 1385 1386
  63 پیاده سازی مکانیزاسیون در شبکه­های توزیع و برداشت اطلاعات توصیفی و مکانی در منطقه برق قدس قرارداد شماره 85-33-21-10/178 شرکت توزیع نیروی برق شمال غرب تهران 1385 1386
  64 نظارت بر اجراي پروژه مربوط به قراردادهاي توسعه و احداث ، اصلاح و بهينه سازي و روشنايي معابر در حوزه شمالي شركت توزيع برق خوزستان شرکت برق منطقه ای خوزستان 1385 1386
  65 انجام خدمات مهندسي نظارت بر پروژه هاي توزيع ، بهره برداري و خدمات مشتركين و كنترل طراحي شبكه هاي توزيع نيروي برق در استان كردستان شركت برق منطقه اي غرب 1385 1386
  66 نظارت بر اجراي پروژه مربوط به قراردادهاي توسعه و احداث ، اصلاح و بهينه سازي و روشنايي معابر در حوزه شمالي شركت توزيع برق خوزستان شرکت برق منطقه ای خوزستان 1385 1386
  67 نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های مربوط به توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر شبکه های توزیع در استان چهارمحال و بختیاری  قرارداد شماره 86/1021/021 شركت برق منطقه اي اصفهان 1386 1386
  68 خدمات مهندسی نظارت بر پروژه های توزیع و کنترل طراحی شبکه های توزیع برق در استان کردستان شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 1386 1386
  69 پیاده سازی مکانیزاسیون در شبکه های توزیع شامل: برداشت اطلاعات توصیفی و مکانی، ورود اطلاعات توصیفی و مکانی در سیستم های نرم افزار مربوطه و بروز نگهداری اطلاعات، کلیه تجهیزات شبکه شهریار و ملارد قرارداد شماره 86/116-17-1 شرکت توزیع برق غرب استان تهران 1386 1387
  70 نظارت بر پروژه های توسعه و احداث شهرستان گرمسار  قرارداد شماره 5327/637/630 شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 1387 1387
  71 انجام خدمات مهندسي نظارت بر پروژه هاي توزيع ، بهره برداري و خدمات مشتركين و كنترل طراحي شبكه هاي توزيع نيروي برق در استان كردستان شماره قرارداد 86/570 شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 1386 1387
  72 نظارت بر اجرای قراردادهای سرمایه­ای توزیع دراستان قم قرارداد شماره 632-191-88 شرکت توزیع نیروی برق استان قم 1388 1388
  73 انجام خدمات نظارت بر سرمایه ای شبکه توزیع نیروی برق قائممقام و معاونت اجرایی شمال ­غرب تهران بزرگ شماره قرارداد 87/122/013 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1387 1388
  74 نظارت بر شبکه و تأسیسات شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران (منطقه ب) قرارداد شماره 159-87 شرکت توزیع نیروی برق نواحی تهران 1387 1388
  75 نظارت بر اجرای پروژه های توزیع منطقه شمالی خوزستان قرارداد شماره 86 شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 1387 1388
  76 طراحی خطوط شبکه و پستهای هوایی و زمینی برق رسانی به روستا های مسجد سلیمان ، اندیکا و لالی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 1388 1389
  77 طراحی و تهیه طرح های عمرانی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی شماره قرارداد 88/3143/500 شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 1388 1389
  78 خدمات نظارت بر ساخت، خريد و كنترل كمي و كيفي تجهيزات، اجراي پروژه و طرح ها براساس استانداردهاي وزارت نيرو و نظارت و كنترل قراردادها و تاييد صورت وضعيتها و دوران ضمانت پيمانكاران به منظور اصلاح شبكه توزيع داخلي نظارت بر احداث نيروگاه مجتمع دخانيات تهران مجتمع دخانیات تهران 1388 1389
  79 نظارت کارگاهی (مقیم)، بهره برداری، اصلاح و بهینه سازی (شهری و روستایی)، روشنایی معابر و کاهش تلفات در حوزه عملیات شرکت توزیع نیروی برق اهواز مناقصه شماره 26/88 شرکت توزیع نیروی برق اهواز 1388 1389
  80 طراحی و نظارت شبکه های برق فشار متوسط ضعیف معابر بصورت زمینی شرکت جهاد نصر کوثر 1389 1389
  81 خدمات مشاوره پروژه افزایش دیماند برق و ظرفیت سانترال برق و بهینه سازی تجهیزات برق فشار قوی موجود مجتمع دخانیات تهران شرکت دخانیات تهران 1387 1389
  82 كنترل و بازرسي تجهيزات روشنايي معابر  شماره قرارداد 88/298 سازمان بهره وری انرژی ایران ( سایا ) 1389 1390
  83 کنترل پروژه و نظارت مستمر برقرسانی به روستاهای اندیکا و لالی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 1389 1390
  84 خدمات کنترل پروژه و نظارت روستاهای اندیکا و لالی (طرح برکت) شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان 1389 1390
  85 عملیات نظارت بر نصب و تست انشعابات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 1389 1390
  86 نظارت بر نصب و تعويض و قرائت كنتور و توزيع صورتحساب مشتركين مصارف عادي شهرستان يزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد 1389 1390
  87 نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه های شرکت توزیع نیروی برق استان یزد(با افزایش قرارداد) شرکت توزیع نیروی برق استان یزد 1390 1391
  88 نظارت عالیه بر اصلاح سیستمهای روشنایی معابر اجرا شده توسط شرکتهای توزیع قرارداد شماره 89/247 سازمان بهره وری انرژی ایران ( سایا ) 1389 1390
  89 نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه های شرکت توزیع نیروی برق استان یزد( تمدید قرارداد 260/230) شرکت توزیع نیروی برق استان یزد 1390 1391
  90 جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی (سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)و شبکه فشار متوسط،فشار ضعیف روشنایی،مشترکین و پستهای توزیع هوایی و زمینی چالوس(شماره قرارداد88452) شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 1388 1389
  91 نظارت بر بهره برداری شبکه ها و نظارت بر خدمات مشترکین توزیع برق شهرستان اهواز و حمدیه و ملاثانی شرکت توزیع نیروی برق اهواز 1390 1391
  92 نظارت فنی ایمنی و مالی بر اجرای کلیه پروژه های واحدهای تابعه شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 1390 1391
  93 برق رسانی با ایستگاه گاز و فنس جنوبی و تامین روشنایی این فنس و برق رسانی با رختکن احیاء فولاد سبا شرکت فولاد مبارکه 1391 1391
  94 نظارت فنی وکمی بر اجرای پروژه های توسعه و احداث ،اصلاح بهینه سازی ،روشنایی معابر و برق رسانی روستایی و مانور فیدرها منعقد شده بین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با پیمانکاران و همچنین پروزه های اهدایی توسط متقاضیان طبق فهرست بهای پایه نظارت سال 91 کارفرما (تمدید قرارداد 91 با افزایش قرارداد) شرکت توزیع نیروی برق یزد 1392 1393
  95 طراحی و اجرای مسیر جدید برای رینگ دوم برق دوران ساخت مجتمع فولاد مبارکه 1392 1392
  96 روشنایی اتوبان اختصاصی فولاد مبارکه و فلکه لویپایی شرکت فولاد مبارکه مجتمع فولاد مبارکه 1392 1392
  97 اصلاح سیستم روشنایی بیمارستانها و دانشگاهها سایا 1391 1391
  98 تدوین نظام بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث شبکه برق کشور با رویکرد بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1391 1392
  99 طراحی و ساخت MCC برای بخش آسیاب مجتمع فولاد مبارکه 1392 1392
  100 طراحی و نصب  تب چنجر موتور ایز OFF LOAD   جهت راکتور EAF مجتمع فولاد مبارکه 1391 1391
  101 برق رسانی با ایستگاه گاز و فنس جنوبی و تامین روشنایی این فنس و برق رسانی با رختکن احیاء فولاد سبا مجتمع فولاد مبارکه 1391 1391
  102 طراحی پروژه در محدوده ایلام-دهلران ایلام 1391 1392
  103 خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین توزیع برق اذربایجان غربی 1392 1393
  104 اصلاح سیستم روشنایی بیمارستانها و دانشگاهها سابا 1392 1393
  105 واگذاری عملیات تست لوازم اندازگیری غیردیماندی نواحی 17 گانه توزیع نیروی برق اذربایجان شرقی 1392 1393
  106 برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف GIS توزیع قزوین 1392 1393
  107 نظارت بر اجرای پروژه های توسعه واحدات منطقه 8 برق مازندران 1393 1394
  108 نظارت بر اجرای پروژه های توسعه واحدات منطقه 7 برق مازندران 1393 1394
  109 واگذاری و قرائت کنتور و پخش قبوض در 11 شهرستان اذربایجان توزیع نیروی برق اذربایجان شرقی 1393 1394
  110 قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین جنوب ارومیه توزیع نیروی برق اذربایجان غربی 1393 1394
  111 کنترل پروژه خوزستان توزیع برق خوزستان 1392 1393
  112 نظارت بر پروژه های سرمایه منطقه 1 خوزستان توزیع خوزستان 1393 1394
  113 قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین جنوب ارومیه توزیع نیروی برق اذربایجان غربی 1394 1395
  114 نظارت براجرای عملیات و پروژه های سرمایه گذاری توزیع بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع اردبیل 1394 1395
  115 انتخاب مشاور طراحی جهت تهیه طرحهای کاهش تلفات فاز یک(ابادان-خرمشهر-اروندکنار-دشت ازادگان) توزیع خوزستان 1395 1396
  116 تامین نیروی انسانی نظارت بر اجرای پروژه های GIS شبکه های توزیع توزیع خوزستان 1395 1396
  117 خدمات مربوط به نظارت بر برداشت, پیاده سازی و کانورت اطلاعات شبکه فشار متوسط , فشار ضعیف روشنایی و مشترکین در محدوده شهرستانهای تابعه توزیع یزد 1395 1396
  118 مطالعات اولیه بر روی شبکه برق مجتمع و در نهایت بازبینی و اصلاح تنظیمات مربوط به رله های حفاظتی و کلیدهای قدرت در سطوح ولتاژی توزیع و فوق توزیع پتروشیمی قائد بصیر 1396 1397
  119 نظارت فنی وکمی بر اجرای پروژ های توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر و برق رسانی روستایی و مانور فیدرها ˌنصب انشعابات دیماندی توزیع یزد 1396 1396
  120 خدمات طراحی و مشاور احداث خط20 کیلوولت در شهرستان اردکان

  تأمین انرژی 1396 1396
  121 خدمات نظارت بر احداث خط20 کیلوولت نیروگاه خورشیدی در شهرستان اردکان تأمین انرژی 1397 1398
  122 مطالعه و طراحی شبکه توزیع فشار متوسط 33 کیلوولت جهت اتصال و تغذیه شبکه رینگ کابلی 33 کیلوولت موجود در محدوده میدان فن اوری از طریق پست ابگیر

  سازمان منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس 1397 1397
  123 خدمات مشاوره فنی ومهندسی طراحی و براورد هزینه احداث خط و پست63/20 کلوولت شبکه توزیع فشار متوسط 20 کیلوولت هوایی به زمینی پستهای زمینی و شبکه فشار ضعیف منطقه ازاد چابهار منطقه آزاد چابهار 1396 ادامه دارد
  124 نظارت فنی وکمی بر اجرای پروژ های توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر و برق رسانی روستایی و مانور فیدرها ˌنصب انشعابات دیماندی توزیع یزد 1398 1399
  125 نظارت بر پروژه هاي توزيع استان كرمانشاه قرارداد شماره 831450008 شركت برق  منطقه اي غرب 1383 1384
  126 نظارت بر كارهاي فني و مهندسي قراردادهاي شركت توزيع استان همدان قرارداد شماره 83/44/م-10/غ شركت برق منطقه اي باختر 1383 1384
  127 نظارت بر توسعه و احداث، بهينه سازي شبکه توزیع و بهره برداري شرکت توزیع نیروی برق شمالشرق تهران قرارداد شماره 83/33/285 شركت برق منطقه اي تهران 1383 1384
  128 نظارت بر اجراي پروژه هاي توسعه و احداث ، احداث و بهينه ، روشنايي معابر وبهره برداري استان چهارمحال و بختياري شركت توزیع چهارمحال و بختیاری 1386 1386
  129 نظارت بر اجراي پروژه مربوط به قراردادهاي توسعه و احداث ، اصلاح و بهينه سازي و روشنايي معابر در حوزه شمالي شركت توزيع برق خوزستان شركت توزیع  نیروی برق خوزستان 1386 1386
  130 نظارت بر اجرای پروژه های توسع احداث اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و بهره برداری و همیاری در استان چهارمحال و بختیاری قرارداد شماره 86/5003/053 شرکت برق        منطقه ای اصفهان 1386 1386
  131 نظارت بر اجراي پروژه هاي توسعه و احداث ، احداث و بهينه ، روشنايي معابر و بهره برداري استان چهارمحال و بختياري شركت برق منطقه اي اصفهان 1385 1386
  132 نظارت بر اجراي پروژه مربوط به قراردادهاي توسعه و احداث ، اصلاح و بهينه سازي و روشنايي معابر در حوزه شمالي شركت توزيع برق خوزستان شركت برق     منطقه اي خوزستان 1385 1386
  133 نظارت بر اجراي پروژه مربوط به قراردادهاي توسعه و احداث ، اصلاح و بهينه سازي و روشنايي معابر در حوزه شمالي شركت توزيع برق خوزستان شركت برق        منطقه اي خوزستان 1385 1386
  134 نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های مربوط به توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر شبکه های توزیع در استان چهارمحال و بختیاری  قرارداد شماره 021/1021/86 شرکت برق منطقه ای اصفهان 1386 1386
  135 انجام خدمات مهندسي نظارت بر پروژه هاي توزيع ، بهره برداري و خدمات مشتركين و كنترل طراحي شبكه هاي توزيع نيروي برق در استان كردستان شماره قرارداد 86/570 شركت توزیع نیروی برق استان کردستان 1386 1387
  136 نظارت بر اجرای قراردادهای سرمایه­ای توزیع دراستان قم قرارداد شماره 88-191-632 شرکت توزیع نیروی برق استان قم 1388 1388
  137 انجام خدمات نظارت بر سرمایه ای شبکه توزیع نیروی برق قائم­مقام و معاونت اجرایی شمال ­غرب تهران بزرگ شماره قرارداد 013/122/87 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1387 1388
  138 نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه های شرکت توزیع نیروی برق استان یزد(با افزایش قرارداد) شرکت توزیع نیروی برق استان یزد 1390 1391
  139 نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه های شرکت توزیع نیروی برق استان یزد( تمدید قرارداد 230/260) شرکت توزیع نیروی برق استان یزد 1390 1391
  140 نظارت فنی وکمی بر اجرای پروژه های توسعه و احداث ،اصلاح بهینه سازی ،روشنایی معابر و برق رسانی روستایی و مانور فیدرها منعقد شده بین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با پیمانکاران و همچنین پروزه های اهدایی توسط متقاضیان طبق فهرست بهای پایه نظارت سال 91 کارفرما (تمدید قرارداد 91 با افزایش قرارداد) شرکت توزیع نیروی برق یزد 1392 1393
  141 نظارت بر اجرای پروژه های توسعه واحدات منطقه 8 برق مازندران 1393 1394
  142 نظارت بر اجرای پروژه های توسعه واحدات منطقه 7 برق مازندران 1393 1394
  143 نظارت بر پروژه های سرمایه منطقه 1 خوزستان توزیع خوزستان 1393 1394
  144 نظارت براجرای عملیات و پروژه های سرمایه گذاری توزیع بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع اردبیل 1394 1395
Powered by PARS DATA