• پارسی (Persian)

Transmission lines and above distribution

 • Due to the role of transmission and distribution substations in the delivery of electrical energy to the distribution network, the design of these substations is of great importance. The group of lines and substations in the Deputy of Transmission and Distribution of Gharb Niroo Consulting Engineers Company provides preliminary and basic design services and high supervision of the workshop of transmission and distribution substations to the electricity industry. Outlines of services are:

  Ground mapping Civil design High pressure section (HV) design Detailed Civil design in high pressure section Electrical design Civil estimate Preparation of technical specifications of HV / MV / LV Estimation of amounts and costs Preparation of technical documents of the tender Technical and financial evaluation and selection of the contractor Supervision of construction operations and installation of equipment Monitoring startups
 • Project information

  Row Project Title Employer Start date End date
  1 خدمات مهندسی و طراحی پروژه احداث پست 20/63 کیلوولت حسن آباد یا سوگند در استان کردستان شرکت برق منطقه ای غرب 1387 1389
  2 نظارت کارگاهی پروژه احداث پست 20/63 کیلوولت حسن آباد یا سوگند در استان کردستان شرکت برق منطقه ای غرب 1387 1389
  3 انجام خدمات مهندسی طراحی پست 20/63 کیلوولت ایوان در استان ایلام شرکت برق منطقه ای غرب 1387 1388
  4 خدمات طراحی، تهیه فهرست مقادیر، اسناد مناقصه و نظارت کارگاهی بهینه سازی پست 230 کیلوولت قم 2 و نظارت کارگاهی و بهینه سازی پست های 63 کیلوولت پرندک و خاتون آباد   شرکت برق منطقه ای تهران   1386   1388
  5 خدمات نظارت کارگاهی احداث فیدر 230 در پست 63/230 کیلوولت سقز شرکت برق منطقه ای غرب 1386 1388
  6 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پست 20/132 کیلوولت زرین آباد شرکت برق منطقه ای غرب 1386 1387
  7 خدمات نظارت کارگاهی پروژه تقویت پست 20/63 کیلوولت صفادشت شرکت برق منطقه ای تهران 1386 1387
  8 خدمات مهندسی و نظارت برکارهای اجراِیی تقویت پست نمایشگاه شرکت برق منطقه ای تهران 1386 1387
  9 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی توسعه بخش 132 کیلوولت پست والی به سعید آباد شرکت برق منطقه ای آذربایجان 1386 1387
  10 خدمات مهندسی و نظارت پست ها شرکت برق منطقه ای غرب 1383 1383
  11 نظارت برپروژه های توسعه پست های 132 کیلوولت سقز و 63 کیلوولت بانه شرکت برق منطقه ای غرب 1382 1383
  12 نظارت برپروژه های نصب و راه اندازی پست 63 کیلوولت نگل شرکت برق منطقه ای غرب 1382 1383
  13 نظارت بر پروژه نصب و راه اندازی توسعه و افزایش ظرفیت پست 63 کیلوولت پاوه شرکت برق منطقه ای غرب 1382 1383
  14 نظارت بر پروژه طرح تکمیل پست 230 کیلوولت ایلام شرکت برق منطقه ای غرب 1382 1383
  15 نظارت بر پروژه 63 کیلوولت چوار شرکت برق منطقه ای غرب 1382 1383
  16 خدمات مهندسی مشاوره برای احداث پست سوئیچینگ 66 کیلوولت شامل 4 فیدر برای4 واحد نیروگاه و 2 فیدر خط شرکت برق منطقه ای فارس 1373 1375
  17 خدمات مهندسی- طراحی احداث فیدر 63/230 کیلوولت سقز شرکت برق منطقه ای غرب 1386 1388
  18 خدمات مهندسی پست20/63 کیلوولت نیروگاه مزرعه بادی آقکند   شرکت نصب نیرو/ مپنا 1395 1396
  19 احداث 4 بي خط، 3 بي ترانسفورمر و فيدر خانه 20 كيلوولت در پست 20/132 كيلوولت قراملك برق فارس 1396 1398
  20 طراحي  توسعه پست  20/63 کیلوولت نظراباد برق تهران 1396 1398
  21 خدمات بخش مهندسی پست مزرعه بادی درح نصب نیرو 1398 1399
  22 خدمات بخش مهندسی خرید تجهیزات پست مزرعه بادی درح نصب نیرو 1399 1400
  23 خدمات مهندسی احداث کلید در دست پست 63/20 شهرک صنعتی مرزن اباد برق مازندران 1390 1392
  24 خدمات فنی و مهندسی پست 400 کیلوولت نیروگاه توس مپنا 1394 1395
  25 طراحی و خرید تابلوهای حفاظت و کنترل چهار پست آذربایجان برق آذربایجان   1393
  26 خدمات مهندسی پست20-63 کیلوولت اقکند نصب نیرو 1395 1396
  27 احداث دو فیدر خط 132 کیلوولت و تکمیل فیدر خط132 موجود با آرایش باسبار پست پیرانشهر برق آذربایجان 1394 1395
  28 توسعه پست 132 کیلوولت مهاباد برق آذربایجان 1394  
  29 توسعه پست 20/63 کیلوولت حسن آباد کرج به روش EPC برق تهران 1395 1396
  30 طراحی ˛خرید˛تامین تجهیزات و نصب پست 20/132 کیلووولت کنگان 2 برق تهران 1396 1397
  31 خدمات مهندسی جابجائی پست 20/230 کیلوولت سعیدآباد به پردیس برق تهران 1396 1397
  32 احداث 4 بي خط، 3 بي ترانسفورمر و فيدر خانه 20 كيلوولت در پست 132/20 كيلوولت قراملك برق فارس 1396 1398
  33 طراحي  توسعه پست  20/63 کیلوولت نظرآباد برق تهران 1396 1398
  34 خدمات بخش مهندسی پست مزرعه بادی درح نصب نیرو 1398 1398
  35 خدمات مهندسی و طراحی پروژه احداث پست 20/63کیلوولت حسن آباد یاسوکند در استان کردستان به شماره قرارداد 871850060 شرکت برق منطقه ای غرب 1387 1389
  36 نظارت کارگاهی پروژه احداث پست 20/63کیلوولت حسن آباد یاسوکند در استان کردستان قرارداد شماره 871850061 شرکت برق منطقه ای غرب 1388 1389
  37 خدمات مهندسی – طراحی احداث فیدر 63/230 کیلوولت سقز قرارداد شماره 861850226 شرکت برق  منطقه ای غرب 1386 1388
  38 انجام خدمات مهندسی طراحی پست 20/63 کیلوولت ایوان در استان ایلام شماره قرارداد 871850058 شرکت برق  منطقه ای غرب 1387 1388
  39 خدمات نظارت کارگاهی احداث فیدر 230 در پست 63/230 کیلوولت سقز قرارداد شماره 861850227 شرکت برق منطقه ای غرب 1386 1388
  40 خدمات طراحی، تهیه فهرست مقادیر، اسناد مناقصه و نظارت کارگاهی بهینه سازی پست 230کیلوولت قم 2 و نظارت کارگاهی و بهینه سازی پست های 63 کیلوولت پرندک و خاتون آباد قرارداد شماره 86/414 شرکت برق منطقه ای تهران – معاونت بهره برداری 1386 1388
  41 خدمات مهندسي و نظارت كارگاهي عمليات تغيير ولتاژ و تغيير ترانسفورماتور قدرت و متعلقات  پست آدران قرارداد شماره 38-86 شركت برق منطقه اي تهران 1386 1388
  42 انجام نظارت کارگاهی پست 63/20 کیلوولت ایوان در استان ایلام شماره قرارداد 871850059 شرکت برق منطقه ای غرب 1387 1388
  43 خدمات مهندسي و نظارت بر كارهاي اجرائي تقويت پست نمايشگاه قرارداد شماره 16208/402/86 شركت برق منطقه اي تهران 1386 1387
  44 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پست 132/20کیلوولت زرین آباد شرکت برق منطقه ای غرب 1386 1387
  45 خدمات مهندسی و نظارت  براي نصب خازن 20 كيلوولت در 19 ايستگاه  فوق توزيع قرارداد شماره 236-2/85 شركت برق  منطقه اي مازندران 1385 1387
  46 خدمات نظارت كارگاهي پروژه تقويت پست 63/20 كيلو ولت صفا دشت قرارداد شماره 86/402/20566 شركت برق منطقه اي تهران 1386 1387
  47 خدمات مهندسي و نظارت كارگاهي توسعه بخش 132 كيلوولت پست والي به سعيدآباد قرارداد شماره 86-40 شركت برق منطقه اي آذربايجان 1386 1387
  48 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه های اصلاح و بهینه سازی پستها و خطوط انتقال  شماره قرارداد 85026014 شركت برق  منطقه اي خوزستان 1385 1386
  49 نظارت بر پروژه هاي احداث ساختمان محوطه پست 63 كيلوولت ايوان قرارداد شماره 831850052 شركت برق منطقه اي غرب 1382 1383
  50 نظارت بر پروژه هاي توسعه پستهاي 132 كيلوولت سقز و 63 كيلوولت بانه  قرارداد شماره 831850053 شركت برق منطقه اي غرب 1382 1383
  51 نظارت بر پروژه هاي نصب و راه اندازي پست  63 كيلوولت نگل قرارداد شماره 831850055 شركت برق منطقه اي غرب 1382 1383
  52 نظارت بر پروژه نصب و راه اندازي توسعه و افزايش ظرفيت پست 63 كيلوولت پاوه  قراردادشماره 831850060 شركت برق منطقه اي غرب 1382 1383
  53 نظارت بر پروژه هاي احداث ساختمان پست  63 كيلوولت نگل شماره قرارداد 831850054 شركت برق منطقه اي غرب 1382 1383
  54 نظارت پروژه طرح تكميل پست 230 كيلوولت ايلام قرارداد شماره 831850058 شركت برق منطقه اي غرب 1382 1383
  55 نظارت بر پروژه ساختمان پست 230 كيلوولت سوم كرمانشاه قرارداد شماره 831850050 شركت برق منطقه اي غرب 1382 1383
  56 نظارت پروژه نصب پست 63 كيلوولت چوار قرارداد شماره 831850051 شركت برق منطقه اي غرب 1382 1383
  57 خدمات مهندسي پروژه هاي پست 230 و 63 كيلوولت ديواندره ، واريانت خط 63 كيلوولت سنندج- مريوان – خط تلسكوپي سنندج و بهسازي ساختمان مجتمع فرهنگي ورزشي برق غرب قرارداد شماره 831850077 شركت برق منطقه اي غرب 1382 1383
  58 خدمات مهندسي و نظارت پستها  قرارداد شماره 83/37 شركت برق منطقه اي غرب 1383 1383
  59 خدمات مهندسی احداث کلید در دست پست 20/63 شهرک صنعتی مرزن آباد برق مازندران 1390 1392
  60 طراحی .خرید و نصب و راه اندازی توسعه پست 132 کیلوولت مهاباد برق آذربایجان 1394  
  61 انتخاب مشاورجهت پست 20/20/230 کیلوولت پردیس(سعید آباد)     برق تهران 1396 1397
  62 طراحی .خرید و نصب و راه اندازی تابلوهای 230 کیلوولت چهار پست آذربایجان برق آذربایجان 1393 1394
  63 خدمات فنی و مهندسی پست 400 کیلوولت نیروگاه توس مپنا 1394 1395
  64 توسعه پست 20/63 کیلوولت حسن آباد کرج به روش EPC برق تهران 1395 1396
  65 طراحی ˛خرید˛تامین تجهیزات و نصب پست 132/20 کیلووولت کنگان 2 برق تهران 1396 1397
  66 خدمات فنی و مهندسی  تامین تجهیزات پست سمنان مپنا 1393 1395
Powered by PARS DATA